В рамках виконання міжнародного проекту Erasmus+ «dComFra — Digital competence (Dig Comp) framework for Ukrainian teachers and other citizens» здійснено спільну публікацію наукової статті «The concept of information security in the iot system», автори: A. Serkov, V. Kravets, O. Kasilov, B. Lazurenko, (National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine), A. Mickus, (Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania).

Науково-технічний журнал “Сучасні інформаційні системи” http://ais.khpi.edu.ua

Предметом вивчення є процеси забезпечення безпеки інформації в безпроводових каналах управління та зв’язку системи Internet of Things (IoT). Мета – розробка концепції організації широкосмугового доступу до Інтернету та реалізація ключових компетенцій безпеки під час виконання проектів IoT. В основу моделі покладено еталонну модель DigComp 2.0, яку створено в рамках системи цифрової компетентності громадян. Причому, основною сферою компетентності цієї моделі є безпека. Задача – забезпечення усталеної та безпечної роботи системи IoT. Використані методи: методи аналітичного, імітаційного моделювання та часового позиційно-імпульсного кодування. Отримані наступні результати. Розроблена концепція забезпечення безпеки в безпроводових каналах управління та зв’язку системи IoT. Показано, що для отримання високої завадостійкості каналів управління і зв’язку та захисту інформації від перехоплення слід застосовувати технологію безпроводового надширокосмугового зв’язку, яка дозволяє забезпечити великі обсяги та швидкості передачі інформації. Обґрунтовано можливість сумісної беззавадової роботи в одному частотному діапазоні як традиційних вузькосмугових систем зв’язку, так і систем, які використовують надширокосмугові сигнали. Запропоновано технічне рішення щодо конструкції надширокосмугової приймально-передавальної антенної системи. Висновки. Використання каналів із надширокою смугою частот дає можливість практично необмеженого збільшення кількості каналів управління та зв’язку системи IoT. Попередній розподіл між каналами ортогональних кодів реалізує процес управління та зв’язку без перехоплення інформації та взаємних завад. Причому, використання методу часового позиційно-імпульсного кодування запобігає виникненню міжсимвольних спотворень кодуючих надкоротких імпульсів. При цьому також знижується рівень спотворень інформаційних сигналів, які викликані його багатопроменевим розповсюдженням, що гарантує безпеку інформації в системі IoT.